Varnostni načrti

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.

Naloge koordinatorjev v fazi priprave projekta:

 • usklajuje izvajanje določb iz 6. člena te uredbe;
 • izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt v skladu s prilogo V, s katerim so določena pravila, ki se nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbišču; ta načrt mora vsebovati tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali več kategorij priloge II;
 • pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta, in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).

Naloge koordinatorjev v fazi izvajanja projekta:

 • usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:
  • pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela;
  • pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno; 
 • usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:
  • dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena te uredbe;
  • ravnajo po varnostnem načrtu iz druge alineje 7. člena te uredbe;
 • izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
 • agotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
 • preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
 • zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.
 •  

Kaj je izjava o varnosti?

 • Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. Z izjavo jasno izraža, da se zaveda svoje odgovornosti v zvezi z zagotavljanjem varnosti zdravja pri delu in tudi morebitnih posledic, če predpisov ne bi upoštevali. Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti.

Kaj morate storiti kot delodajalec ?

 • Kot delodajalec morate zagotoviti, da se izvede identifikacija nevarnosti in ocenitev tveganja na vseh delovnih mestih, ter izdelati pisno izjavo o varnosti. Izjava mora navajati varnostne in zdravstvene ukrepe, ki jih izvajate za varovanje vaših delavcev in vas samih. Izdelavo izjave o varnosti predpisuje 14. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti tako izjavo o varnosti, ki ustreza načinu izvajanja dela in specifičnosti posameznih aktivnosti v posameznem podjetju. Če tega ne storite v pisni obliki, ali izjave ne izdelate na predpisan način in v predpisani obliki, ste lahko kaznovani z denarno kaznijo najmanj tristo tisoč tolarjev. Ko bo inšpektor za delo obiskal vaše podjetje oziroma organizacijo, bo pozorno pregledal, ali je vaša izjava o varnosti ustrezno izdelana in implementirana. Če ugotovi, da ni ustrezna ali je pomanjkljiva, lahko ukrepa v skladu z zakonom in pooblastili, ki jih ima.