VARSTVO PRI DELU

Področje varnosti in zdravja pri delu opredeljujejo načela, pravila in aktivnosti, ki delavcu omogočajo uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim učinkom in brez škode za njegovo zdravje od prvega delovnega dne pa do konca delovne dobe.

Temeljna načela Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 določajo obveznosti in odgovornosti delodajalca, da v delovnem okolju zagotavlja varnost in zdravje delavcev.

Pri izvajanju sistema varnosti in zdravja pri delu stremimo k temu, da zakonske zahteve nadgrajujemo z dodatnimi aktivnostmi, katerih cilj je predvsem izboljšanje varnosti zaposlenih in posledično učinkovitosti delovnega procesa. Poudarjamo pomembnost preventivnega delovanja rednih aktivnosti, ki podjetju omogočajo celovit pregled nad področjem varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva.

STROKOVNI DELAVEC

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določiti strokovnega delavca. Delodajalec lahko opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu poveri zunanjim strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za delo.

IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

Najpomembnejša obveznost delodajalca je izdelava in sprejem dokumenta, ki se imenuje izjava o varnosti. To je dokument, ki pomeni jedro sistema varnosti in zdravja pri delu pri posamičnem delodajalcu. Izjava o varnosti z oceno tveganja se izdeluje na podlagi 17. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11).

USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob vsaki spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

MERITVE DELOVNEGA OKOLJA

Delodajalec mora na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št 43/11) z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverjati ustreznost delovnega okolja.